31.08
2018

O OSiR Prudnik

Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności: planowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu, rekreacji oraz masowej kultury fizycznej przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu; popularyzacja walorów rekreacji ruchowej; organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym; tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej; prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi Ośrodka; koordynowanie spraw związanych ze sportem szkół podstawowych i gimnazjów; współpraca z klubami sportowymi w zakresie organizacji imprez sportowych na terenie wiejskim. Ponadto Ośrodek odpowiada za utrzymanie prudnickich obiektów sportowo - rekreacyjnych, tak miejskich (baseny, hale sportowe, stadiony), jak i wiejskich (boiska sportowe wraz z zapleczem sanitarnym).

Siedziba prudnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajduje się przy ul. Parkowej 4. 

 

 

 


Informacje o przetwarzaniu danych

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 922)

Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
                                                                 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku
                                                                 ul. Parkowa 4
                                                                 48-200 Prudnik
 2. Inspektorem danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku jest Krzysztof Grzybowski. Kontakt z Inspektorem danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji można uzyskać pisząc na adres e-mail: ido@osirprudnik.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. Wykonania zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji i innych prawnych obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  2. Relaizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Ośrodka Sportu i Rekreacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz.
 4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
  1. Przez czas wykonania zadań statutowych i innych prawnych obowiązków.
  2. Przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane.
  3. Przez czas, w którym Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań statutowych i innych obowiązków prawnych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych.
 6. Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
  1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa.
  2. Prawo sprostowania Państwa danych osobowych.
  3. Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  4. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
  5. Prawo przenoszenia danych.
  6. Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych.

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego Kompleksu Sportowego "Sójka" przy ul. Podgórnej 7

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – MONITORING WIZYJNY

Działając na podstawie art.13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016) w związku
z potrzebą zebrania Państwa danych osobowych niezbędnych/koniecznych do wypełnienia zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku informuję:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest
  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku
  ul. Parkowa 4
  48-200 Prudnik
  e-mail:
 2. Inspektorem danych osobowych jest Pan Krzysztof Grzybowski
  e-mail:
 3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary wewnętrzne i zewnętrzne budynku, w którym się Państwo znajdują.
 4. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych
  i są dostępne jak technicznie dostępne jest miejsce na dysku urządzenia rejestrującego, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 5. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz.
 6. OSiR w Prudniku zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwo, życiu i zdrowiu użytkowników obiektu, niszczenia i kradzieży mienia dla celów dowodowych na wniosek prowadzących postępowania.
 7. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 8. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany, i dane osobowe nie będą profilowane.
 9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych ma charakter całkowicie dobrowolny, lecz może, być́ warunkiem uczestnictwa w zadaniach statutowych OSiR Prudnik, i w związku z tym zobowiązani są Państwo do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak podania wymaganych przez nas danych osobowych może skutkować́ brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych.
 10. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organy nadzorczego, gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r PE i Rady (zwanego RODO).
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

Inspektor ochrony danych powołany został Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr 01/03/2018 z dnia 19.03.2018r.

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie