28.12
2020

INFORMACJA !

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia nowych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem pandemii obiekty sportowe ASIP zostają zamknięte od 28.12.2020 do 17.01.2021. Organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) ) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie