15.05
2024

KLAUZULE INFORMACYJNE – AGENCJA SPORTU I PROMOCJI W PRUDNIKU

KLAUZULE INFORMACYJNE – AGENCJA SPORTU I PROMOCJI W PRUDNIKU
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję co następuje:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Agencji Sportu i Promocji w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Rynek 1.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: IOD Agencji Sportu i Promocji w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Rynek 1, tel. 77 437 66 55 adres email: iodo@asipprudnik.pl.
3. ADO – Dyrektor Agencji Sportu i Promocji w Prudniku  przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
   1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ASIP;
   2) realizacji umów zawartych z kontrahentami ASIP;
   3) w celach promocyjnych oraz komunikacji z uczestnikiem wydarzeń sportowo – rekreacyjno - kulturalnych;
   4) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
   1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
   2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Agencją Sportu i Promocji w Prudniku przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Agencji Sportu i Promocji w Prudniku.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
   4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   5) prawo do przenoszenia danych;
   6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Agencji Sportu i Promocji w Prudniku Państwa danych osobowych,  przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA – WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Agencja Sportu i Promocji w Prudniku informuje, iż zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych, każdy uczestnik wydarzenia organizowanego przez Gminę Prudnik, Agencję Sportu i Promocji w Prudniku, dobrowolnie wyraża zgodę  na wykorzystanie swoich danych osobowych w tym wizerunku. Oraz na ich przetwarzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie w celach informacyjnych oraz promocyjnych. Poprzez udostępnianie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności zamieszczenia wizerunku w mediach oraz serwisach internetowych, w związku z prowadzoną przez Agencję Sportu i Promocji w Prudniku działalnością.

Osoby biorące udział w wydarzeniach wyrażają zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie ich wizerunku, utrwalonego w trakcie imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, Youtube) i stronach internetowych Gminy Prudnik oraz Agencji Sportu i Promocji w Prudniku, a także podmiotów z nią współdziałających lub wykonywanych na zlecenie Agencji Sportu i Promocji w Prudniku publikacji, prezentacji, materiałów filmowych oraz innego rodzaju materiałów informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Gminę Prudnik, Agencję Sportu 
i Promocji w Prudniku w związku z organizacją wydarzeń lub dotyczącą jej działalności informacyjnej bądź promocyjnej.

Agencja Sportu i Promocji w Prudniku zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

Każdy kto uczestniczy w wydarzeniach, organizowanych przez Gminę Prudnik, Agencję Sportu i Promocji w Prudniku i nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym wizerunku) jest obowiązany zgłosić to niezwłocznie, pisemnie ADO – Dyrektorowi Agencji Sportu i Promocji w Prudniku.

Adres do korespondencji: 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING
1. Monitoring wizyjny w Agencji Sportu i Promocji w Prudniku jest prowadzony na podstawie:
   1) art. 222 Kodeksu pracy (Dz. U. 2023, poz. 1465), 
   2) art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO.
2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Agencji Sportu i Promocji  w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Rynek 1.
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: IOD Agencji Sportu i Promocji w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Rynek 1, tel. 77 4376655, e-mail: iodo@asipprudnik.pl.
4. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie obiektów Agencji Sportu i Promocji w Prudniku jest, w szczególności:
   1) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Agencji Sportu i Promocji w Prudniku oraz osób korzystających z obiektów sportowo-rekreacyjnych,
   2) zapewnienie ochrony mienia Agencji Sportu i Promocji w Prudniku,
   3) zapewnienie porządku publicznego,
   4) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
5. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe, w szczególności w postaci wizerunku oraz czasu i miejsca pobytu pracowników oraz osób fizycznych korzystających z obiektów.
6. Monitoring obejmuje następujące obiekty:
   1) Kompleks sportowy „Sójka” przy ul. Podgórnej,
   2) Pływalnia odkryta przy ul. Zwycięstwa,
   3) Stadion sportowy przy ul. Kolejowej, 
   4) Boiska sportowe kompleksu Orlik oraz placu zabaw w Parku Miejskim, 
   5) Plac zabaw przy ul. Łokietka,
7. Monitoring nie obejmuje w szczególności pomieszczeń sanitarnych, szatni, oraz pomieszczeń socjalnych w obiektach wskazanych w ust. 6.
8. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
9. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego bez rejestracji dźwięku.
10. Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora lub w przypadku jego nieobecności przez Zastępcę dyrektora ds. sportu.  
11. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników, osób korzystających z  obiektów sportowo-rekreacyjnych i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Agencja Sportu i Promocji w Prudniku przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje od 9 do 30 dni w zależności od obiektu.
12. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 11 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
13. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 11 i 12 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie